Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna
 
 

Ispis
Otiao otac na ubu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK da ovjeri knjiicu k?erke srednjokolke. Prije toga je izvadio potvrdu u koli, u kojoj pie da je njegova k?erka u?enica te i te kole, toga i toga razreda i da u taj razred ide u toj i toj kolskoj godini. Pie: Sevret Mahmut?ehaji?


Tako on preda knjiicu i potvrdu teti iza ube, nadaju?i se da  ?e to ona u tili ?as zavriti.

No, re?ena teta nije kako treba ni pogledala u knjiicu i potvrdu, o kompjuteru da i ne govorimo, a ve? je promrmljala, kroz zube: Ne moe.

ta ne moe, kako ne moe, ma dajte, molim Vas, vidite da ima i potpis i pe?at i datum, pa donio sam Vam i prole godine istu takvu potvrdu...

Dabe je. Sva uvjeravanja jadnog oca nisu pomogla: teta iza ube poslala ga je natrag u k?erkinu kolu, da na potvrdu na kojoj ima potpis direktora i pe?at kole napiu i broj protokola.
Jer, kod nje ne vai potvrda ako na njoj nema broja protokola.

Drug sekretar

Zavrio momak kole vani.

Vratio se u domovinu.

Nostrificirao diplomu za 700 KM.

Odnio je u op?inu (manju od pristojne mjesne zajednice), da mu je tamo teta u kancelariji upie u radnu knjiicu (koju mu trae na birou) i udari op?inski muhur po tom upisu.

Gleda teta u papir o nostrifikaciji, pa gleda u knjiicu, mrda vodoravno/horizontalno glavom i mladog stru?njaka uputi u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Na gledanje papira o nostrifikaciji.

Jer, njoj, koja prepisuje broj i datum protokola i zvanje koje pie na papiru, ne izgleda regularnim taj papir na kojem piu broj i datum protokola i zvanje mladog stru?njaka.

Ode na heroj, uredno se najavi kod mladog stru?nog saradnika za to i to u re?enom Ministarstvu: ovaj gleda papir, ?ita naslov, dispozitiv, objanjenje, potpis ovlatene osobe i pe?at sarajevske visokokolske ustanove i zaklju?i da on ne vidi nita sporno. No, da bi, ko nestali Haris Silajdi?, bio 100% siguran u svoj nalaz, uputi naega heroja da se obrati sekretaru Ministarstva, uglednom predratnom profesoru marksizma.

Ne moe ovo!, mudro prozbori drug sekretar. S ovim ti ne smije nigdje raditi!

Na heroj iza?e iz zadimljene kancelarije oamu?en. Dao tolike novce, nahodao se da bi ostvario pravo da se prijavi na biro za zapoljavanje. Dabe.

Diza?i ruku za efa

Imamo mi izbore u naoj domovini, op?e i lokalne.

Prije dvije godine smo op?e(nito) glasali.

Tako smo onome jednom omogu?ili da i dalje nastavi primati cca 7.000 KM mjese?no u dravnom parlamentu, onome drugom u federalnom neto malo manje, pa onome komiji i jaranu u kantonskoj skuptini neku si?u od 2-3 hiljade..., a da bi nas tamo predstavljali, donosili nam propise i zakone koji ?e nam ivot u?initi boljim.

I oni zasjeli u skuptine i parlamente.

A njihovi partijski efovi za pregovara?ke hastale. Pa pregovaraju, sklapaju i rasturaju ve?ine u tim parlamentima, smjenjuju ministre, zamjenike i ine jade bonja?ke politike. Prole i dvije godine od tada.

Pa se onda neta dogovore. Tada oni koje smo mi izabrali u parlamente podiu ruke i demonstriraju nam na jad od demokratije i svoju odanost efu, koji za njih misli i odlu?uje, a oni za njega diu ruke.

Naravou?enije/poenta/konkluzija/zaklju?ak

Nama ne treba drava. ta ?e nam?

Zato to:

Iza svakog altera dravnih slubi sjedi poneka tet(kic)a koju ste, ba u trenutku svoga najljubaznijeg obra?anja kojeg moete smisliti, prekinuli u nekoj njenoj zanimaciji (gledanju unaprijed epizoda omiljene serije na internetu, dopisivanju na fejsu, gledanju slika sa k?erkinog vjen?anja...) na ina?e dosadnom poslu. Ona, jo dok niste ni izrekli svoju re?enicu, zna da vam neto fali i zna da ama ba nikako ne moete odmah to zavriti kod nje. Onako, koma-ofrlje, za?as vam na?e mahanu na nekom papiru i lijepo vas uputi da do?ete sutra. Kao to se dijete alje u prodavnicu po mlijeko i hljeb.

U svakom naem ministarstvu sjedi neki hado koji sve zna i koji sve propise tuma?i u cugu. DRAVA TO JE ON! On vas za?as odmjeri i odvaga mjeru zakona u kojoj se smijete kretati. I njemu ti mladi dr?ni stru?njaci moraju makar jo koji puta do?i, da bi se uvjerili u snagu drave za ?ovjeka koju on personificira.

Kao biber po pilavu do?u partijski efovi, faraoni ove drave u nestajanju, bezidejni vladari ovo malo torova u to su je pretvorili. Njima niko i nita nije potreban do njihova zamiljena vladarska mo?. Narod, sistem, red... pojmovi su koji tamo nemaju nikakvu upotrebnu vrijednost. Do?im: fotelja, novi novcati slubeni automobil, postavljenje te?i?a u parali upravnom odboru, davanje izjava medijima, gostovanje na njima... sasvim konkretno funkcioniraju u njihovu ukupnom djelovanju.

Pokojni Muamer Gadafi je imao u sistemu svoje drave plemena. Iako to nije nivo ustrojstva savremene drave koji opisuju sociolozi ilo je, funkcioniralo.

Kako su se u naoj dravi sastavili tetokratija (vladavina teta iza uba), hadokratija (vladavina hada u ministarstvima) i efokratija (koji svime vladaju i za nas i misle i govore) Gadafi nam moe postati uzor o kojem ?emo matati. Kakva EU i bakra?i.
 
 
 
 

CB Login