Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis

Danas je Sapna dobila svoje prvo kulturno-umjetni?ko drutvo! Odlu?ila je tako Osniva?ka skuptina na kojoj su prisustvovali...

 

predstavnici mjesnih zajednica, udruenja i institucija te Op?ine kao partneri. Radno predsjednitvo su sa?injavali: Jusuf Omerovi? - direktor MS Sapna, Senad Muhamedbegovi? - pravnik u Domu zdravlja te Mirzet Be?irovi? - predsjednik Udruenja mladih Korak koji je vodio ovaj nesvakidanji skup.

Nakon svih procedura izabrana su tijela Drutva a sve odluke su donesene jednoglasno to je rijetka pojava u naem drutvu.

Prvi predsjednik Drutva ?e biti Mirsad Muhamedegovi? iz Baljkovice uz kojeg su u Upravni odbor izabrani jo i Mujo Salihovi?, Muhamed Omerovi?, Fatima Gui?, Mirzet Be?irovi?, Ismet Omerovi? i Ramo Be?irovi?. Zamjenik predsjednika Drutva je Fatima Gui?

Za predsjednika Skuptine izabran je Jusuf Omerovi? a njegov zamjenik ?e biti Senad Muhamedbegovi?.

Za rukovodioca Umjetni?kog savjeta izabran je Mirzet Be?irovi? koji ?e sa ostalim ?lanovima Upravnog odbora izabrati ?lanove Savjeta.

Kulturno-umjetni?ko drutvo je dobilo ime "Behar" to je bilo ime koje su preferirali i sami gra?ani u izvrenim anketama ali i posjetitelji nae stranice.